Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Ã…rsmelding for 2017
18. mars 2018

Årsmelding for i Numedalslaget i Oslo for 2017 finner du her. 

Årsmelding for Numedalslaget i Oslo 2017

 

Styret

Styret sidan årsmøtet i 2017:

Kasserar: Svein Aasen

Styremedlemmer: Ragnhild Landerud, Nils Øyvind Bergset, Kjersti Aasen og Bjørg Undebakke

Varamedlem: Tormod Haug

Laget hadde ingen formell leiar i meldingsåret.

 

Svein Aasen var kontaktperson til BLS og NU. Han er og medlem i Folkedansnemnda i BLS. Svein Aasen og Kjersti Aasen deltok på leiarmøter og årsmøte i BLS. Svein Aasen deltok på landsmøte til NU i april 2017.

 

Laget har hatt eit hyttestyre, ei nemnd for hedersmerke/fortjenestemerke og eit styre i Lotterifondet.

 

I meldingsåret hadde laget 22 medlemmar. Av desse er 3 bimedlemmar (hovudmedlem i eit anna lag i NU/BLS). Laget har 6 æresmedlemmar: Reidun Kjønaas, Knut Kjønaas, Jøran Strysse, Levor Traaen, Gunnar Ulbåsen og Svein Aasen. Laget har 1 livsvarig medlemskap: Valborg Dyrnes.

 

I meldingsåret har styret hatt 2 styremøter og elles hatt kontakt via e-post.

 

Årsmøtet var 6. mars og 5 medlemmer møtte opp.

 

Laget nyttar heimesidene på nettet til å informere om aktiviteten og reklamere for arrangement. Folkedansaktiviteten har også ei eiga sida på Facebook. Lagsavisa ”Numedølen” kom ut med eitt nummer (desember).

 

Råkåfiskfest 28. januar

Festen vart halden på Røa Samfunnshus.

Det var 47 personar til bords, av desse var 33 fullt betalande.

Attåt fisken var det som vanleg både kling, mandelpotet, lauk og rømme. Festen blei leia av Nils Øyvind Bergset. Øystein Morten frå Veggli snakka om Olav den Heilage. Musikken stod Solvår og Terje for

 

Lagshytta

Hyttestyret for 2017 var: Sigrid Prestmoen Talleraas, Walborg Tuft, Tormod Haug og Levor J. Traaen, sistnevnte har fungert som formann.

 

Hytta til Numedalslaget har fått egen adresse: Trulsebråten 52. Uthuset har fått nr. 52 A og Numedalshytta nr. 52 B. Gårds og bruksnr. er: 114/38.

 

Det vises forøvrig til årsmeldingen for 2016, hva som bør gjøres med hytta i 2017.

 

Styret mente det var viktig å få beisa hytta mens det enda var sol og varme, og den 22. august ble det avtalt befaring og dugnad på hytta. Foruten et fulltallig styre ble også Torgeir, Sigrids mann med, da de var på videre tur til Numedal. Da det har skjedd en del byggevirksomhet i området de siste årene, avtalte vi å møtes på Maxbo, Bærums Verk. Her kjøpt vi med oss bla. 9 liter beis. Kjørte så samlet til nærmeste parkeringsmulighet nedenfor den tidligere Døvehytta. Videre gikk vi forbi den gamle nå nyoppussa nabohytta nedenfor og kom så inn på den gamle nå igjengrodde stien som ble brukte på 1950 – 60 årene opp til hytta. Dette var før traktor/bilveien her ble bygd.

 

Vi fant oss snart til rette, fikk ut bord og stoler på terrassen og startet dagen med medbrakt kaffe og Ingebjørgs boller i formiddagssola. Tormod organiserte arbeidet med fordeling av beis, spann og koster. Etter et par timer var hytta nybeisa og Sigrid og Torgeir kjørte videre til Numedal.  Vi andre brukte opp den resterende beisen på uthuset..

 

Det som nå står igjen til neste sommer er beising og rengjøring på resten av uthuset og doen.  Terrassen var høsten -17 gjennomtrukket av fuktighet, og kunne derfor ikke beises før neste sommer.

 

Dette var en historisk dag i og med at hele hyttestyret var samlet til befaring og dugnad på hytta.

 

Det vises også til årsmeldingen for 2016; Hva med hyttas fremtid, og grensemerking mot naboeiendommene.

 

Møte i Lommedalen vedr. Ny vannforsyning til Oslo fra Holsfjorden gjennom Lommedalen der undertegnede var til stede Dette var et orienterings møte. Saken var enda ikke sendt Bærum Kommune, Planen ble møtt med stor skepsis fra lommedølene. Dette på grunn av all de overflødige steinmassene i forbindelse med vann tunnelen gjennom dalen. Dette vil ta tid og er vel langt frem i tiden. Jeg kan ikke skjønne at dette vil kunne få noen stor betydning for hytta vår. Kanskje tvert i mot at dette kan eventuelt medføre tillatt mer fremtidig bebyggelse i området her.

 

Folkedansaktiviteten

Det var 19 ordinære øvingskveldar gjennom året, fordelt på 11 i vårsemesteret og 8 i haustsemesteret. Nils Øyvind Bergset var instruktør på øvingskveldane våre. Når han var borte var Kjersti Aasen instruktør. Kenneth de Gala spelar fast på øvingane. Tor Inge Bue og Johanne Flottorp har spelt på ei øving kvar.

 

Totalt sett var det 111 frammøter på øvingane, 16 fleire enn året før. I tillegg kjem spelemann og instruktør. Totalt har 24 ulike personar møtt fram. Av desse var det 6 gutar og 17 jenter. Gjennomsnittleg oppmøte var 5,84 personar per øving. Det minste tal frammøtte på ei øving var 3, og det meste var 10.

 

Folkedansgruppa er med og arrangerar Folkedanskveld to gonger i året. Då steiker vi vaflar og kokar kaffi i Nordahls Brunsgate 22 for eit dansande publikum. Vi tar og nokre gangar- og springarsteg i eit mikrokurs i pausa.

 

Fleire av dei som var med på øvingskveldane er aktive kappdansarar. Dette gjeld Nils Øyvind Bergset, Marit Måge, Svein Aasen, Kjersti Aasen, Arna Desser. Par frå Numedalslaget var med på Markenskappleik på Kongsberg, Landskappleik på Røros, Hilmestemne på Fagernes, Landsfestival i Oppdal og Oslokappleik.

 

Vi prøver å stille lag i lagdans på kappleik så ofte vi kan og då stiller vi gjerne saman med par frå Numedal Spel- og dansarlag. På Landskappleiken vart vi nummer 17 av 25 lag. På Hilmestemnet blei vi nummer 4 av 6 lag.

 

Dansarar frå laget var med på framsyningar på Råkåfiskfesten i januar, folkemusikkmesse i Sverige, framsyning av stegar under Landskappleiken og på folkemusikkmesse i Rollag stavkyrkje.

 

I september var også heile BLS-fellesskapet med å arrangerte Kulturnatt i Oslo. Det var mellom anna bygdedansfest og kursing av dei som kom innom på eit arrangement som fylde Nordahl Brunsgate til langt på natt.

Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)