Numedalslaget i Oslo
 
Firmainfo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemskontingent
 
Under 14 år: kr 50

14-25 år: kr 175

Over 26 år: kr 350
 
Bi-medl: kr 175
(medl i anna lag)

 

 

Send en
melding til en av
styre-medlemmene
så vi får registrert
din E-postadresse.

Lover for Numedalslaget i Oslo
22. februar 2012
Her finn du lovene for Numedalslaget i Oslo.
LOVER FOR NUMEDALSLAGET I OSLO
 
Vedtatt på årsmøte 16.januar 1973 og årsmøte 2.februar 1978

 §1.    NAVN

Lagets navn er: Numedalslaget i Oslo; som er med i Bygdelagssamskipnaden i Oslo, Noregs Ungdomslag.

§2.     Formål

Laget har som formål å samle numedøler i Oslo til selskapelig samvær, holde ved like de gamle tradisjoner, styrke sambandet med Numedal og støtte friluftsliv og idrett. Laget vil ved foredrag, opplesning, underholdning og ordskifte søke å vekke mer interesse for nasjonalt og kulturelt arbeid. Laget skal være nøytralt i partipolitikk.

§3.     Medlemskap

Medlemmer kan de bli som er enig i lagets formål, og som:

a. er født og/eller oppvokst i Numedal,

b. har mor eller far fra Numedal,

c. er gift med Numedøler,

d. har vært bosatt i Numedal i lengre tid,

e. i tilfelle andre ønsker å bli medlemmer av laget, så må dette avgjøres av styret.

§ 4 Årskontingenten

a. Årskontingenten fastsettes på årsmøtet, og gjelder for kalenderåret. Hvis styret ikke finner det nødvendig, og det heller ikke er innkommet forslag om forandring innen fastsatt frist, blir kontingenten uforandret.

b. Kontingenten skal betales ved sesongens begynnelse. Medlemmer som ikke, senest på første sammenkomst etter årsmøtet, har betalt sin kontingent, blir å betrakte som ikke medlemmer.

c. De som er fylt 40 år, kan bli livsvarige medlemmer ved å betale 10 ganger den til enhver tids gjeldende kontingent.

§ 5.    Styret

Laget skal ha et styre på 6 medlemmer: formann, nestformann, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamenn. De enkelte styremedlemmers funksjonstid er 1 år.

Styret leder laget etter gjeldende lover.

§ 6.   Årsmøtet.

Ordinært årsmøte holdes i januar måned. På årsmøtet behandles:

1. Årsmelding og revidert regnskap.

2. Valg av formann, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer og 2 varamenn.

3. Valg av 2 revisorer, disse velges for 2 år.

4. Valg av hyttestyre. Formann og 5 styremedlemmer.

5. Valg av 3 medlemmer og 3 varamenn til idretts- og skytternemda.

6. Valg av arkivar for 2 år.

7. Valg av 3 personer til fanevakt. Disse velges for 2 år.

8. Valg av formann til teatergruppa.

9. Valg av formann og 2 medlemmer med personlige varamenn til folkedansgruppa

10. Valg av pressemelder, som samtidig skal vre kontaktmann til teatrene.

11. Valg av studieleder.

12. Valg av hjelpekasserer.

13. Valg av redaksjon til "Numedølen".

14. Valg av valgkomite.

15. Eventuelle andre saker som er ført opp på dagsorden.

Viktigere saker som ikke er ført opp på sakslista (benkeforslag) kan drøftes, men ikke avgjøres på samme møte. Forsalg som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt skriftlig til styret minst 14 dager før møtet. Ordnært og ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres til medlemmene med saksliste minst 5 dager før møtet. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles etter vedtak i styret eller etter krav fra minst 1/4 av medlemmene. På alle årsmøter velges 3 av medlemmene på møtet til å underskrive protokollen.

§ 7.   Valg.

Alle valg krever alminnelig flertall. Formann og kasserer skal velges skriftlig. Nestformann velges innen styret. Uten gyldig grunn har ikke lagets adgang til å nekte å bli valgt. Alle medlemmer er valgbare selv om de ikke er til stede når de på forhånd er blitt forespurt av valgkomiteen. Lagets tillitsmenn har rett til å si fra seg gjenvalg i like lang tid som de har fungert.

§8.    Vedtak

Styret er vedtaksdyktig når minst 4 er tilstede. Bevilgninger og viktigere beslutninger avgjøres på årsmøtet, og med vanlig flertall. Alle vedtak, samt lagets virksomhet for øvrig (referater og lignende), skal protokollføres av sekretæren. Under avstemning på styremøter har formannen dobbeltstemme når stemmetallet er likt.

§9.    Lagets midler.

Styret har rett til å bruke de midler som er nødvendig til den daglige drift av laget. Kassereren plikter å føre bøker over lagets utgifter og inntekter, og framlegge regnskap når revisorene eller styret forlanger det. Kassereren bør ikke sitte med unødig stor kassabeholdning.

§10.   Lagets virksomhet.

Møte eller fest bør holdes minst en gang i måneden i sesongen. Lagets sammenkomster skal kunngjøres ved annonser og/eller rundskriv til medlemmene. Det er hvert medlems plikt å bidra til at orden og god oppførsel vises på lagets fester og møter, og ellers gjøre sitt beste for lagets trivsel.

§11.   Lagsavisen.

Laget skal ha en avis, "Numedølen" som skal leses opp på de vanlige fester og møter. Redaksjonen skal bestå av en redaktør og 2 medarbeidere.

§12.   Eksklusjon.

Styret kan ekskludere et medlem som det finner uverdig til å bli i laget. Styrevedtak kan likevel, hvis den ekskluderte krever det, legges fram på årsmøtet til endelig avgjørelse.

§13.   Oppløsning av laget.

Laget kan ikke oppløses når minst 10 medlemmer motsetter seg det. Saken må behandles på årsmøtet. I tilfelle oppløsning, eller om laget skifter formål, skal eiendelene forvaltes av fylkeslaget i 10 år. Er det innen den tid kommet et nytt lag med samme formål, og som er med i Noregs Ungdomslag, skal dette laget overta eiendelene. Er det ikke stiftet et slikt lag innen 10 år, skal lagets midler utdeles til allmennyttige eller kulturelle formål i Numedal.

§14.   Lovforandring.

Forandring og tillegg av denne lov, kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og da med 2/3 flertall. Til endring av denne paragraf kreves det 3/4 flertall.
Nyheter
Råkåfiskfesten

2019
 
Røa samfunnshus

Laurdag 26. januar
 
Støtt laget gjennom
grasrotandelen til
Norsk Tipping!

Registrere
organisasjonsnummeret
995 067 781.
 
Eller ta med
dette vedlegget
til kommisjonæren.
 

Lagets adresse: Numedalslaget i Oslo, Nordahl Bruns gt. 22, 0165 OSLO

Postgiro: 0530 19 32474

Laget er tilslutta Bygdelagssamskipnaden (BLS) og Noregs Ungdomslag (NU)